Hotels & Accommodation

Accommodations:

Ana Hotel

Hotel Rating
3/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644424120

Azadi Grand Hotel

Hotel Rating
4/5
 • City: Tehran
 • Tel: (+98) 2188559502
 • Fax: (+98) 2188713857
 • Website: tehrangrandhotel.com

Dariush Grand Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644446342
 • Fax: (+98) 7644446342
 • Website: kisheramhotel.com/en/

Eram Hotel (Kish Island)

Hotel Rating
4/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644446342
 • Fax: (+98) 7644446342
 • Website: kisheramhotel.com/en/

Eskan Hotel

Hotel Rating
4/5
 • City: Tehran
 • Tel: (+98) 2142760, 2188872350
 • Fax: (+98) 2188772455
 • Website: eskanhotel.com

Espinans Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Tehran
 • Tel: (+98) 2183844021

Ferdowsi International Grand Hotel

Hotel Rating
4/5
 • City: Tehran
 • Tel: (+98) 2161016 - 2166727026
 • Website: ferdowsihotel.com/en

Kish Flamingo Hotel

Hotel Rating
4/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644420858
 • Fax: (+98) 7644424134
 • Website: flamingohotel.ir/en

Kish Iran Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644467640 - 8
 • Website: hotelirankish.org/en/

Kish Parsian Hotel

Hotel Rating
3/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644424991

Kish Shayan Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644422771
 • Website: pars-hotels.com/en/shayan-kish-pars-hotel

Kish Sorinet Sadaf Hotel

Hotel Rating
4/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644420590-7
 • Fax: (+98) 7644420595
 • Website: sorinethotels.com/index.php?lang=en

Kish Toranj Marine Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644474114-8
 • Website: toranj-hotel.com/en/

Marina Park Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644465000- 2
 • Fax: (+98) 7644465010
 • Website: en.marinaparkhotel.ir/

Parmis Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644468633

Parsian Azadi Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Tehran
 • Tel: (+98) 2129112

Shaygan Hotel

Hotel Rating
5/5
 • City: Kish Island
 • Tel: (+98) 7644467420
 • Fax: (+98) 7644467420
 • Website: shayganhotel.com/en